در صورت مشکل در درگاه بانکی میتوانید مبلغ را به صورت دستی وارد کرده و خرید خود را ثبت نمایید

scan-qrcode

درگاه پرداخت زرین پال با قابلیت وارد کردن مبلغ توسط خریدار

فروشگاه خاص درگاه پرداخت

درگاه پرداخت نکست پی با قابلیت وارد کردن مبلغ توسط خریدار

فروشگاه خاص درگاه پرداخت

فروشگاه خاصدر قسمت توضیحات نام یا کد محصول درج شود
فروشگاه خاصمحصول باید موجود باشد