در صورت مشکل در درگاه بانکی میتوانید مبلغ را به صورت دستی وارد کرده و خرید خود را ثبت نمایید

درگاه پرداخت زرین پال با قابلیت وارد کردن مبلغ توسط خریدار

فروشگاه خاص درگاه پرداخت

فروشگاه خاصدر قسمت توضیحات نام یا کد محصول درج شود
فروشگاه خاصمحصول باید موجود باشد